Ochrana osobných údajov (GDPR – General Data Protection Reguation)

ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Obchodná spoločnosť Ventoo s. r. o., so sídlom Rubínova 5762/3, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 52 793 281, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 37760/S (ďalej len „Spoločnosť“) je prevádzkovateľom webovej stránky www.ventoo.sk (ďalej len „Webová stránka“).

Tieto zásady spracovania osobných údajov boli zostavené tak, aby čo najlepšie slúžili tým, ktorí sa zaujímajú o to, ako sa ich osobné údaje používajú. Osobné údaje, ako je opísané v NARIADENÍ EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a v zákone č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), sú informácie, ktoré možno použiť samostatne alebo s inými informáciami na identifikáciu, kontaktovanie alebo lokalizáciu jednej osoby alebo na identifikáciu jednotlivca v kontexte.

Pozorne si prečítajte naše zásady spracovania osobných údajov, aby ste jasne pochopili, ako zhromažďujeme, používame, chránime alebo inak nakladáme s Vašimi osobnými údajmi v rámci našej Webovej stránky.

II. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE ZHROMAŽĎUJEME OD ĽUDÍ, KTORÍ NAVŠTÍVIA NAŠU WEBOVÚ STRÁNKU?

Pri uskutočnení žiadosti o predloženie cenovej ponuky, ako aj pri spracovaní Vašej objednávky prostredníctvom Webovej stránky budete požiadaní, aby ste zadali svoje meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailovú adresu a poštovú adresu.

V záujme ochrany práv a slobôd fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, Spoločnosť prijala primerané technické a organizačné opatrenia s cieľom zabezpečiť splnenie požiadaviek GDPR a Zákona.

III. ZÁSADY SPRACÚVANIA

Spoločnosť pri spracúvaní osobných údajov dodržiava nasledovné zásady:

 • spracúvanie zákonným spôsobom;
 • získavanie na konkrétne určené účely;
 • primeranosti a minimalizácie spracovania;
 • správnosti spracúvaných osobných údajov;
 • uchovávania osobných údajov vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú;
 • spracúvanie spôsobom, ktorý zaručuje bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením.

IV. ÚČELY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť spracúva osobné údaje dotknutých osôb pre dosiahnutie nižšie uvedených účelov:

 • poskytovanie služieb v oblasti projektovania, inštalácie, údržby a servisu vzduchotechnických, chladiacich a vykurovacích systémov a systémov ich riadenia;
 • marketingové účely;
 • evidencia doručenej a odoslanej pošty;
 • vybavovanie žiadostí dotknutých osôb podľa GDPR;
 • archívne účely, účely vedeckého a historického výskumu;
 • štatistické účely;
 • poskytovanie noviniek, ponúk a všeobecných informácií o tovaroch, službách a udalostiach, ktoré ponúkame, a ktoré sú podobné tým, ktoré ste si už zakúpili alebo o ktoré sa zaujímate, pokiaľ ste sa nerozhodli takéto informácie nedostávať;
 • iný účel vyplývajúci z GDPR, Zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

V. PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV PODĽA GDPR

Ak ste z Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „EHP“), právny základ pre zhromažďovanie a používanie osobných údajov popísaných v týchto Zásadách spracovania osobných údajov závisí od osobných údajov, ktoré zhromažďujeme a od konkrétneho kontextu, v ktorom ich zhromažďujeme.

Spoločnosť môže spracúvať Vaše osobné údaje, nakoľko:

 • je nevyhnutné s Vami uzatvoriť dohodu;
 • dali ste nám svoj súhlas;
 • spracovanie osobných údajov je vo Vašom záujme a neprevyšuje Vaše práva;
 • za účelom spracovania platieb;
 • je to v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

VI. DOBA SPRACÚVANIA A UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť uchováva osobné údaje dotknutých osôb po rôzne dlhú dobu, ktorá závisí od dôvodu a účelu ich spracúvania. Vo všeobecnosti platí, že Spoločnosť spracúva osobné údaje:

 • po dobu vyžadovanú príslušným všeobecne záväzným právnym predpisom, ak spracúva osobné údaje z dôvodu plnenia svojich zákonných povinností;
 • po dobu trvania zmluvného vzťahu založeného zmluvou či trvania predzmluvných vzťahov, ak spracúva osobné údaje z dôvodu plnenia zmluvy.

Spoločnosť uchováva osobné údaje len dovtedy, kým je to nevyhnutné na účely uvedené v tomto dokumente. Vaše osobné údaje uchovávame a používame v rozsahu potrebnom na splnenie zákonných povinností, zmluvných povinností, na riešenie sporov a na presadzovanie našich právnych dohôd a zásad.

VII. PRENOS DÁT

Všetky informácie, vrátane osobných údajov, môžu byť prenesené (alebo uchovávané) na počítačoch umiestnených mimo Vášho štátu, krajiny alebo inej vládnej jurisdikcie, kde sa zákony na ochranu osobných údajov môžu líšiť od zákonov Vašej jurisdikcie. Váš súhlas s týmito Zásadami spracovania osobných údajov predstavuje Váš súhlas s týmto prenosom. Spoločnosť podnikne všetky kroky primerane potrebné na zabezpečenie toho, aby sa s Vašimi osobnými údajmi zaobchádzalo bezpečne a v súlade s týmito Zásadami spracovania osobných údajov a neuskutočnili sa žiadne prenosy Vašich osobných údajov do organizácie alebo krajiny, pokiaľ neexistujú primerané kontroly a zabezpečenie Vašich osobných údajov.

VIII. PRENESENIE A ZVEREJNENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ak je Spoločnosť zapojená do zlúčenia, akvizície alebo predaja, osobné údaje môžu byť prenesené.

Za určitých okolností môže byť Spoločnosť povinná zverejniť Vaše osobné údaje, ak to vyžaduje zákon alebo ako odpoveď na platné žiadosti orgánov verejnej moci (napr. súdu alebo vládneho orgánu).

IX. BEZPEČNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť sa zaväzuje chrániť osobné údaje našich používateľov. Za týmto účelom Spoločnosť zaviedla vhodné opatrenia, ktoré pomáhajú chrániť bezpečnosť osobných údajov. Upozorňujeme však, že žiadny systém nie je nikdy úplne bezpečný.

Vaše práva podľa GDPR

Ak ste rezidentom EHP, máte určité práva na ochranu osobných údajov. Spoločnosť Vám umožňuje opraviť, vymazať alebo obmedziť používanie Vašich osobných údajov.

Ak si želáte byť informovaný o tom, aké osobné údaje Spoločnosť uchováva, chcete ich odstrániť zo systémov Spoločnosti alebo upraviť niektoré osobné údaje, kontaktujte Spoločnosť prostredníctvom niektorého z nižšie uvedených spôsobov.

Za určitých okolností sú Vašimi právami:

 • kedykoľvek je to možné, pristupovať k svojim osobným údajom, aktualizovať ich alebo požiadať o ich vymazanie prostredníctvom niektorého z nižšie uvedených spôsobov;
 • právo požiadať o obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov;
 • právo na opravu osobných údajov, ak sú tieto informácie nepresné alebo neúplné;
 • právo namietať spracovanie Vašich osobných údajov;
 • právo na poskytnutie kópie informácií o Vašej osobe, ktorými Spoločnosť disponuje, v štruktúrovanom, strojovo čitateľnom a bežne používanom formáte;
 • právo súhlas kedykoľvek odvolať, ak sa Spoločnosť spoliehala na Váš súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov;
 • právo podať sťažnosť, ak sa domnievate, že s Vašimi osobnými údajmi Spoločnosť zaobchádza nesprávne; dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, sídlo: Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, tel.: +421 /2/ 3231 3214, web: www.dataprotection.gov.sk, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk (ďalej ako „Úrad na ochranu osobných údajov SR“).

X. TRETIE STRANY

Spoločnosť môže využívať tretie strany, t. j. iné obchodné spoločnosti a jednotlivcov, za účelom zlepšenia Webovej stránky, na poskytovanie služieb súvisiacich s Webovou stránkou alebo na pomoc pri analýze toho, ako sa Webová stránka používa. Tieto tretie strany majú prístup k osobným údajom iba za účelom vykonávania týchto úloh v mene Spoločnosti a sú povinné ich nezverejniť ani nepoužiť na žiadny iný účel.

XI. POUŽÍVANIE COOKIES

Informácie získané interakciou s webovým prehliadačom návštevníka Webovej stránky a/alebo používaním súborov cookies (ako napr. IP adresa, operačný systém, čas navštívenia Webovej stránky, geografická poloha, zobrazený obsah, história predchádzajúceho obsahu a pod.) môže Spoločnosť spracúvať prostredníctvom rôznych analytických nástrojov nasadených na Webovej stránke.

Cookies sú textové súbory, ktoré zlepšujú používanie Webovej stránky napr. tým, že umožňujú rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do užívateľského prostredia, zapamätaním voľby návštevníka pri otváraní nového okna, meraní návštevnosti Webovej aplikácie alebo spôsobu jej využívania pre jej užívateľské zlepšovanie. Webová stránka používa súbory cookies na účely zabezpečenia správneho zobrazenia obsahu a fungovania stránky. Ukladaniu týchto súborov do Vášho zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť nastavením Vášho webového prehliadača. Nastavenie Vášho prehliadača je v zmysle § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov považované za Váš súhlas s používaním cookies.

XII. PORUŠENIE OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Sme si vedomí a súhlasíme so zásadou individuálneho odškodnenia, ktorá predpokladá právo jednotlivcov zákonne sa domáhať vymáhateľných práv voči zhromažďovateľom a spracovateľom osobných údajov, ktorí nedodržiavajú všeobecne záväzné právne predpisy. Táto zásada vyžaduje nielen to, aby jednotlivci mali vynútiteľné práva voči spracovateľom osobných údajov, ale aj to, aby sa jednotlivci obrátili na súdy alebo vládne agentúry s cieľom vyšetriť a/alebo stíhať nedodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov zo strany spracovateľov osobných údajov.

XIII. ODKAZY NA INÉ STRÁNKY

Webová stránka môže obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán. Ak kliknete na odkaz tretej strany, dôrazne Vám odporúčame, aby ste si prečítali Zásady spracovania osobných údajov webovej stránky, ktorú navštevujete.

XIV. KONTAKT

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Zásad spracovania osobných údajov, môžete nás kontaktovať pomocou nižšie uvedených údajov:

ventoo@ventoo.sk