VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti medzi zmluvnými stranami, vyplývajúce z objednávky, kedy na jednej strane je obchodná spoločnosť Ventoo s. r. o., so sídlom Rubínova 5762/3, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 52 793 281, DIČ: 2121135005, IČ DPH: SK2121135005, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 37760/S (ďalej len „Ventoo“) ako predávajúci a na strane druhej kupujúci (ďalej len „zákazník“), ktorý môže byť aj spotrebiteľom, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru v prevádzke spoločnosti Ventoo alebo na webovom rozhraní internetového obchodu www.ventoo.sk (ďalej len „internetový obchod“). Ďalšie informácie o spoločnosti Ventoo sú uvedené na webovej stránke www.ventoo.sk v sekcii O nás.

1.2. Keď cez internetový obchod dochádza k predaju tovaru dištančným spôsobom, kde na jednej strane je spoločnosť Ventoo ako predávajúci a na druhej strane je zákazník, ktorý môže byť aj spotrebiteľom, tieto VOP sa primerane použijú aj v tomto prípade.

2. ZÁVÄZNOSŤ VOP

2.1. Zákazník zaslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP a Zásadami spracovania osobných údajov a súhlasí s tým, že sa budú vzťahovať na objednávku, uzatvorenú v prevádzke spoločnosti Ventoo alebo v internetovom obchode, na základe ktorej spoločnosť Ventoo:

a) dodá tovar prezentovaný v prevádzke a/alebo v internetovom obchode; a/alebo
b) vykoná odbornú súvisiacu službu/činnosť, napríklad montáž, inštaláciu tovaru, spustenie do prevádzky, vyregulovanie, poskytnutím ktorej dôjde k zhotoveniu diela podľa osobitných požiadaviek zákazníka.

2.2. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou objednávky uzatvorenej medzi zákazníkom a spoločnosťou Ventoo. V prípade, ak spoločnosť Ventoo a zákazník uzatvoria objednávku, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od týchto VOP, budú mať ustanovenia objednávky prednosť pred týmito VOP.

2.3. Zoznam tovaru v internetovom obchode a prevádzke spoločnosti Ventoo je zoznamom bežne dodávaného tovaru a spoločnosť Ventoo nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tohto tovaru bude pre zákazníka potvrdená na základe jeho dopytu.

3. OBJEDNÁVKA

3.1. Objednávka je uzatvorená záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie objednávky zákazníka spoločnosťou Ventoo vo forme zákazníkom vyplneného a odoslaného formulára v internetovom obchode, prípadne vytvorením objednávky v prevádzke spoločnosti Ventoo (ďalej len „objednávka“). V prípade, ak je zákazníkom podnikateľ, objednávka má charakter zmluvy o dodaní tovarov a služieb, na ktorú sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Pred odoslaním objednávky je zákazníkovi umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil; v tejto fáze je zákazníkovi daný priestor na zistenie a opravenie chýb vzniknutých pri zadávaní dát pred podaním objednávky. Údaje uvedené v objednávke sú považované za správne.

3.2. Vytvorením objednávky a/alebo úhradou čo i len časti kúpnej ceny zákazník prejavuje súhlas s týmito VOP, ako aj s cenovou ponukou spoločnosti Ventoo, a zároveň sa zaväzuje tovar prevziať, prípadne umožniť zrealizovanie montáže tovaru.

3.3. Vytvorením objednávky a súčasne po úhrade minimálne 50 % (slovom päťdesiatich percent) z kúpnej ceny zo strany zákazníka, pokiaľ z objednávky nevyplýva inak, vzniká spoločnosti Ventoo záväzok dodať zákazníkovi tovar a prípadne vykonať aj jeho montáž a ďalšie s ňou súvisiace činnosti, pokiaľ tieto boli zákazníkom objednané.

3.4. Záväzným akceptovaním objednávky spoločnosťou Ventoo je e-mailové potvrdenie zákazníkovi o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky a po overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru požadovaného zákazníkom, označené ako potvrdenie objednávky. Potvrdenie objednávky nie je pre spoločnosť Ventoo záväzné v prípade, že výrobca prestane dodávať daný tovar alebo uvedie na trh nové verzie tovarov. Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky, ktoré zákazník dostane na svoju e-mailovú adresu ihneď po odoslaní jeho objednávky sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky spoločnosťou Ventoo, ale má len informatívny charakter.

3.5. Všetky ceny za tovar a všetky poplatky v internetovom obchode a prevádzke spoločnosti Ventoo sú uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“). Na e-mailovú adresu zákazníka budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

3.6. Prezentácia tovaru umiestnená v internetovom obchode obsahuje jeho označenie, ako aj opis hlavných vlastností tovaru, informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru.

3.7. Internetový obchod obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené v internetovom obchode platia iba v prípadoch, keď je tovar doručovaný na území Slovenskej republiky. Pre prípad, kedy má byť tovar podľa požiadavky zákazníka odoslaný mimo územia Slovenskej republiky, je potrebná výslovná dohoda o týchto nákladoch medzi spoločnosťou Ventoo a zákazníkom.

3.8. Informácie o tovare a cene uvádzané spoločnosťou Ventoo sú záväzné, s výnimkou zjavnej chyby, napríklad, keď bude uvedená kúpna cena tovaru zjavne chybná, nesprávna a výrazne sa bude odlišovať od kúpnej ceny porovnateľného tovaru. O tejto skutočnosti bude spoločnosť Ventoo obratom informovať zákazníka.

3.9. Potvrdenie a odoslanie objednávky nie je možné bez potvrdenia oboznámenia sa s týmito VOP a Zásadami spracovania osobných údajov. Zákazník odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP a Zásadami ochrany osobných údajov.

3.10. Spoločnosť Ventoo si vyhradzuje právo nedodať objednaný tovar v prípade vyčerpania zásob alebo straty schopnosti spoločnosti Ventoo plniť z dôvodov, ktoré jej nie je možné pričítať. O tejto skutočnosti vyrozumie spoločnosť Ventoo zákazníka bez zbytočného odkladu a v prípade úhrady kúpnej ceny za tovar alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do pätnásť (15) dní na ním určený účet, pokiaľ sa so spoločnosťou Ventoo nedohodne inak.

3.11. V prípade prebiehajúcich akcií sa predaj tovaru v internetovom obchode alebo prevádzke spoločnosti Ventoo spravuje okrem VOP aj záväznými podmienkami príslušnej akcie. V prípade, že zákazník objedná tovar v rozpore s podmienkami príslušnej akcie, spoločnosť Ventoo je oprávnená objednávku zákazníka stornovať. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný prostredníctvom e-mailu a v prípade úhrady kúpnej ceny za tovar alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do pätnásť (15) dní na ním určený účet, pokiaľ sa so spoločnosťou Ventoo nedohodne inak.

4. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1. Zákazník je povinný zaplatiť spoločnosti Ventoo kúpnu cenu tovaru dohodnutú v objednávke a/alebo podľa cenníka spoločnosti Ventoo platného v čase vytvorenia objednávky, vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len „kúpna cena“), a to formou hotovostnej alebo bezhotovostnej platby v určenej prevádzke spoločnosti Ventoo, pričom platba v hotovosti je obmedzená do sumy 5.000,- EUR (slovom päťtisíc eur), dobierkou v mieste dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby alebo bezhotovostným prevodom na účet spoločnosti Ventoo, uvedený v záväznej akceptácii objednávky. V prípade, ak zákazník zaplatí spoločnosti Ventoo kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet spoločnosti Ventoo.

4.2. V prípade, že v období medzi vytvorením objednávky a dodaním tovaru, resp. dodaním služieb, dôjde k zmene kúpnej ceny za tovar a/alebo ceny s ním dodávaných služieb, spoločnosť Ventoo na túto skutočnosť zákazníka upozorní. Zákazník je oprávnený po oznámení novourčenej ceny od objednávky odstúpiť; ak od objednávky odstúpi, je povinný zaplatiť spoločnosti Ventoo sumu pripadajúcu na vykonanú prácu a vzniknuté náklady podľa pôvodne určenej ceny, len pokiaľ mal z čiastočného plnenia objednávky majetkový prospech. Ak zákazník neodstúpi od objednávky bez zbytočného odkladu, je povinný zaplatiť za dodaný tovar ako i prípadne poskytnuté služby novourčenú vyššiu cenu. Ustanovenia tohto bodu pojednávajúce o práve zákazníka odstúpiť od objednávky sa nebudú aplikovať v prípade, pokiaľ je zákazník podnikateľom a rozdiel medzi pôvodnou cenou a novourčenou cenou nebude viac ako desať percent (10%) percent pôvodnej ceny.

4.3. Zákazník je povinný zaplatiť kúpnu cenu alebo jej časť za tovar v lehote štrnásť (14) dní odo dňa vystavenia faktúry.

4.4. V prípade, ak zákazník neuhradí kúpnu cenu, resp. iné plnenie v lehote splatnosti, spoločnosť Ventoo má nárok na úhradu úrokov z omeškania vo výške ustanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. V prípade, ak je zákazník právnickou osobou, na účely týchto VOP sa všeobecne záväzným právnym predpisom rozumie Obchodný zákonník. V prípade, ak je zákazník spotrebiteľom, na účely týchto VOP sa všeobecne záväzným právnym predpisom rozumie zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“).

4.5. Náklady spojené s montážou a inštaláciou tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a spoločnosť Ventoo nie je povinná tieto služby zákazníkovi poskytnúť.

4.6. Všetky akcie sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.

4.7. Zákazník obdrží faktúru e-mailom alebo v listinnej podobe. Tam, kde je nutný záručný list, dostane ho v balení spolu s tovarom.

4.8. Zákazník nadobúda vlastnícke právo k tovaru úplným zaplatením kúpnej ceny za tovar.

4.9. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na zákazníka prevzatím tovaru alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu spoločnosť Ventoo umožní nakladať s tovarom a zákazník tovar neprevezme. V prípade, ak bude spoločnosť Ventoo vykonávať montáž tovaru, ktorý zákazník prevzal od spoločnosti Ventoo, zákazník zodpovedá za správnosť uskladnenia a technický stav tovaru aj do doby realizácie montáže.

5. PRÁVA A POVINNOSTI SPOLOČNOSTI VENTOO

5.1. Spoločnosť Ventoo je povinná:

a) dodať na základe objednávky zákazníkovi tovar v dohodnutom množstve, kvalite, termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu;
b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal podmienky stanovené platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky;
c) odovzdať zákazníkovi najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi.

5.2. Spoločnosť Ventoo má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od zákazníka za dodaný tovar.

5.3. Spoločnosť Ventoo má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopná dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito VOP alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do štrnásť (14) dní na ním určený účet, pokiaľ sa so spoločnosťou Ventoo nedohodne inak.

5.4. Spoločnosť Ventoo si vyhradzuje právo overiť totožnosť zákazníka alebo osoby poverenej k odberu tovaru pri osobnom odbere tovaru na svojich prevádzkach.

6. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

6.1. Zákazník je povinný:

a) prevziať zakúpený alebo objednaný tovar;
b) zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti, vrátane nákladov na doručenie tovaru;
c) nepoškodzovať obchodné meno spoločnosti Ventoo;
d) potvrdiť v dodacom liste, respektíve inom obdobnom dokumente prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

6.2. Zákazník má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

7. DODANIE TOVARU

7.1. Spoločnosť Ventoo je povinná objednávku zákazníka splniť a tovar dodať v dohodnutej lehote. O predbežnom termíne dodania tovaru bude zákazník priebežne informovaný prostredníctvom e-mailu.

7.2. Tovar sa považuje za prevzatý zákazníkom okamihom, keď zákazník alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného tovaru alebo ak sa:

a) tovary objednané zákazníkom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný; alebo ak sa
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu.

7.3. Zákazník je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v objednávke. V prípade, ak zákazník bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od objednávky tovar neprevezme do siedmich (7) dní odo dňa doručenia výzvy, aby tak učinil, vzniká spoločnosti Ventoo nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky. Po uplynutí štrnástich (14) dní odo dňa, keď bol zákazník povinný tovar prevziať, je spoločnosť Ventoo oprávnená odstúpiť od objednávky a predať tovar tretej osobe.

7.4. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v objednávke, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

7.5. V prípade, ak spoločnosť Ventoo dopraví tovar zákazníkovi na určené miesto, zákazník je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti zákazníka na určenom mieste, všetky náklady s tým vzniknuté hradí zákazník, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia.

7.6. Tieto VOP sa uplatňujú aj v prípade, ak spoločnosť Ventoo vykonáva dovoz, montáž a/alebo spustenie tovaru pre zákazníka.

7.7. Zákazník je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal, bezprostredne pri jeho doručení. V prípade, že zákazník zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí zákazníkom je povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného spoločnosti Ventoo môže spoločnosť Ventoo po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom, nie však neskôr ako v dohodnutej lehote a ak nie je lehota dohodnutá, tak v lehote tridsať (30) dní, poskytnúť odstránenie nedostatku tovaru, zľavu na tovar a v prípade neodstrániteľných chýb tovaru dodať zákazníkovi nový tovar.

7.8. Zákazník je oprávnený v prípade nedodania tovaru v lehote uvedenej v bode 7.1. tohto článku VOP odstúpiť od objednávky a spoločnosť Ventoo je povinná vrátiť zákazníkovi už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť.

7.9. Zákazník ku každej dodávke tovaru obdrží faktúru doručenú osobne, poštou, alebo e-mailom. Osobitný záručný list spoločnosť Ventoo nevystavuje, nahrádza ho doklad o kúpe tovaru.

7.10. Dodávka tovaru je podmienená zaplatením celej kúpnej ceny objednaného tovaru alebo zálohy vo výške, s ktorou bude zákazník oboznámený. V prípade nákupu na splátky je podmienkou dodania tovaru zaplatenie dohodnutej výšky časti kúpnej ceny.

8. ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIA

8.1. Záručné podmienky na tovar sa riadia platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Ako záručný list slúži doklad o kúpe tovaru.

8.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa úplnej úhrady kúpnej ceny za tovar.

8.3. Záručná doba je dvadsaťštyri (24) mesiacov, ak neustanovuje osobitný právny predpis lehotu dlhšiu. Spoločnosť Ventoo môže túto záručnú dobu predĺžiť. Záručná doba sa ďalej predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v reklamácii. Práva zo zodpovednosti za chyby tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.

8.4. Miestom pre uplatnenie reklamácie je sídlo alebo prevádzka spoločnosti Ventoo.

8.5. Zákazník môže chybný tovar na reklamáciu zaslať prepravnou službou na adresu prevádzky spoločnosti Ventoo. Reklamovaný tovar by mal byť dôkladne zabezpečený, aby nedošlo v priebehu prepravy k jeho poškodeniu a balík by mal byť označený viditeľne označením reklamácia a obsahovať reklamovaný tovar, vrátane kompletného príslušenstva, kópiu dokladu o kúpe tovaru, podrobný popis chyby a dostatočné kontaktné údaje zákazníka, najmä adresu a telefonický kontakt. Bez vyššie uvedeného je sťažená, resp. znemožnená identifikácia pôvodu chyby tovaru.

8.6. Spoločnosť Ventoo negarantuje plnú kompatibilitu predaných súčastí s inými súčasťami, neschválenými pracovníkmi spoločnosti Ventoo, ani so softwarovými aplikáciami, ktorých funkčnosť nebola zákazníkom výslovne požadovaná v objednávke, ibaže je taká kompatibilita podobného tovaru obvyklá a nebolo by zo strany spoločnosti Ventoo pri tovare výslovne uvedené, že je daný tovar kompatibilný iba s uvedeným zoznamom, či nie je kompatibilný s uvedeným zoznamom.

8.7. Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté použitím nesprávneho alebo chybného programového vybavenia, nesprávneho spotrebného materiálu, ani na prípadné škody v dôsledku toho vzniknuté, ak takéto použitie nie je obvyklé a pritom nebolo vylúčené v priloženom návode na použitie. Ďalej sa záruka nevzťahuje na chyby vzniknuté zlou obsluhou, neodborným alebo neprimeraným zaobchádzaním, použitím a inštaláciou, ktoré sú v rozpore s užívateľskou príručkou alebo poškodením účinkami prepätia v rozvodnej sieti, s výnimkou bežných odchýlok.

8.8. Spoločnosť Ventoo negarantuje plnú funkčnosť aplikačného softwaru vo verziách, ktoré nie sú vhodné pre objednaný tovar, ibaže je taká funkčnosť podobného tovaru obvyklá, a ak nebolo spoločnosťou Ventoo pri tovare výslovne uvedené, že je daný tovar funkčný len s uvedeným zoznamom, či nie je funkčný s uvedeným zoznamom. Za prípadné problémy spôsobené obmedzenou funkčnosťou aplikácií, ktoré túto podmienku nespĺňajú, nepreberá spoločnosť Ventoo žiadnu zodpovednosť.

8.9. Porušením ochrannej pečate, informatívnej nálepky či sériového čísla sa zákazník vystavuje riziku zamietnutia reklamácie, ibaže k poškodeniu dôjde pri obvyklom používaní. Pečate a sériové čísla sú neoddeliteľnou súčasťou tovaru a nijako neobmedzujú právo zákazníka tovar používať a manipulovať s ním v plnom rozsahu toho, k čomu je tovar určený.

8.10. Ďalej sa záruka nevzťahuje na poškodenia vzniknuté:

a) mechanickým poškodením alebo znečistením tovaru;

b) chybou elektrickej siete objektu (miesta inštalácie);

c) používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo spoločnosťou Ventoo alebo výrobcom určené;

d) neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar, zaobchádzaním, či zmenami nastavenia v rozpore s užívateľským postupom;

e) tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami;

f) prevedením nekvalifikovaného zásahu či zmenou parametrov a nastavení;

g) tovar, ktorý bol upravovaný zákazníkom (nátery, ohýbanie, atď.), ak vznikla chyba v dôsledku tejto úpravy;

h) tovar bol poškodený prírodnými živlami alebo vyššou mocou.

Tieto obmedzenia neplatia, ak boli vlastnosti tovaru, ktoré sú v rozpore s vyššie uvedenými podmienkami, zákazníkom a spoločnosťou Ventoo výslovne dohodnuté, vymienené alebo spoločnosťou Ventoo deklarované, prípadne je možné ich očakávať, vzhľadom k obvyklému spôsobu použitia tovaru.

8.11. Tovar zaslaný k reklamácii bude testovaný iba na chybu uvedenú zákazníkom.

8.12. Spoločnosť Ventoo vydá zákazníkovi písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný, a to e-mailom bezprostredne od prijatia reklamácie, v prípade osobného uplatnenia je odovzdaný ihneď; ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prevedení opravy a dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

8.13. Ak ide o chybu, ktorú je možné odstrániť, bude tovar opravený. Pokiaľ nie je oprava možná a povaha chyby nebráni obvyklému užívaniu, môže sa spoločnosť Ventoo so zákazníkom dohodnúť na primeranej zľave z kúpnej ceny tovaru. V prípade zľavy nie je možné neskôr túto chybu reklamovať.

8.14. Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez chyby, spoločnosť Ventoo je oprávnená chybný tovar vymeniť za tovar s rovnakými alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami alebo vystaviť dobropis.

8.15. Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Ak bola reklamácia tovaru v záručnej dobe vybavená výmenou tovaru za nový, začne záručná doba plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie. Doba trvania reklamácie sa počíta od nasledujúceho dňa po uplatnení reklamácie do dňa vybavenia reklamácie, teda doby, kedy bol zákazník povinný vec prevziať. O vybavení je zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom.

8.16. Po vybavení reklamácie spoločnosť Ventoo upozorní o ukončení reklamácie zákazníka buď telefonicky alebo e-mailom. Pokiaľ bol tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení automaticky zaslaný na adresu zákazníka.

8.17. V prípade nevyzdvihnutia reklamovaného tovaru do jedného (1) mesiaca od uplynutia doby, kedy mala byť reklamácia vykonaná, a ak bola vykonaná neskôr, do jedného (1) mesiaca od upovedomenia o jej vykonaní, je spoločnosť Ventoo podľa ustanovenia § 656 Občianskeho zákonníka oprávnená účtovať pri výdaji reklamovaného tovaru poplatok za uskladnenie.

8.18. V prípade, ak sa na tovar reklamácia nevzťahuje, spoločnosť Ventoo a zákazník sa môžu dohodnúť na oprave tovaru, pričom zákazník uhradí spoločnosti Ventoo dohodnutú odmenu za opravu.

9. ODSTÚPENIE OD OBJEDNÁVKY

9.1. Spoločnosť Ventoo je oprávnená odstúpiť od objednávky z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v objednávke prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností spoločnosti Ventoo vyplývajúcich z objednávky alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito VOP alebo v cene, ktorá je vo vzťahu k tovaru uvedená. Spoločnosť Ventoo je povinná o tejto skutočnosti okamžite informovať zákazníka a vrátiť mu už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť, prípadne zálohu za tovar dohodnutý v objednávke, v lehote do štrnásť (14) dní od oznámenia o odstúpení od objednávky, a to prevodom na účet určený zákazníkom. Spoločnosť Ventoo je oprávnená odstúpiť od objednávky aj v prípade, ak zákazník neprevzal tovar do piatich (5) pracovných dní odo dňa kedy bol zákazník povinný tento tovar prevziať.

9.2. Zákazníkovi vzniká právo na odstúpenie od objednávky bez uvedenia dôvodu do štrnásť (14) dní odo dňa prevzatia tovaru. Zákazník má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť spoločnosti Ventoo. Právo odstúpiť od objednávky bez uvedenia dôvodu sa však nebude aplikovať v prípade, ak je zákazníkom osoba v postavení podnikateľa.

9.3. Zákazník môže v spoločnosti Ventoo uplatniť právo na odstúpenie od objednávky v listinnej podobe.

9.4. Ak zákazník odstúpi od objednávky, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková objednávka či zmluva, súvisiaca s objednávkou, od ktorej zákazník odstúpil (napr. zmluva o splátkovom kalendári). Prípadné vrátenie akejkoľvek platby uhradenej zákazníkom na základe doplnkovej objednávky alebo zmluvy bude zrealizované v súlade s podmienkami vzťahujúcimi sa na doplnkovú objednávku alebo zmluvu. V prípade odstúpenia od objednávky tovaru, ktorý bol financovaný prostredníctvom splátkového predaja, je zákazník povinný predložiť aj jeho splátkovú zmluvu a/alebo faktúru, a zároveň preukázať svoju totožnosť.

9.5. Po odstúpení od objednávky spoločnosť Ventoo vráti zákazníkovi všetky platby, ktoré zákazník preukázateľne uhradil v súvislosti s objednávkou, najmä kúpnu cenu, okrem nákladov na doručenie tovaru. Platby budú zákazníkovi vrátené do štrnásť (14) dní odo dňa, keď bude spoločnosti Ventoo doručené oznámenie zákazníka o odstúpení od objednávky, s výnimkou bodu 9.6. tohto článku VOP.

9.6. Spoločnosť Ventoo nie je povinná vrátiť zákazníkovi všetky platby podľa týchto VOP pred tým, ako jej je tovar od zákazníka doručený. Platba za zakúpený tovar bude spoločnosťou Ventoo uhradená zákazníkovi až po doručení vráteného tovaru.

9.7. V prípade, že zákazník odstúpi od objednávky a doručí spoločnosti Ventoo tovar, ktorý je použitý, poškodený, neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, je odstúpenie od objednávky platné iba v prípade jeho akceptovania spoločnosťou Ventoo. Spoločnosť Ventoo si podľa svojho uváženia môže tovar ponechať a voči zákazníkovi uplatniť nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu, resp. spoločnosť Ventoo má právo požadovať od zákazníka preplatenie zníženia hodnoty tovaru alebo môže takýto tovar vrátiť späť zákazníkovi na jeho náklady.

9.8. Zákazník je povinný najneskôr do štrnásť (14) dní odo dňa odstúpenia od objednávky zaslať späť alebo odovzdať spoločnosti Ventoo tovar spolu s príslušenstvom, vrátane dokumentácie, návodu, dokladu o zaplatení, a pod., v primeranom obale.

9.9. Pri odstúpení od objednávky znáša akékoľvek a všetky náklady na vrátenie tovaru zákazník. Rovnako tak zákazník znáša akékoľvek a všetky náklady súvisiace s demontážou a odvozom tovaru.

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1. Spoločnosť Ventoo si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny týchto VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke www.ventoo.sk.

10.2. V prípade, ak je objednávka uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

10.3. V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje doba od doručenia tovaru zákazníkovi do dňa vrátenia tovaru spoločnosti Ventoo.

10.4. Na vzťahy neupravené týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

10.5. Tieto VOP nadobúdajú platnosť ich umiestnením na internetovej stránke www.ventoo.sk.

10.6. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť voči zákazníkovi momentom vytvorenia objednávky, resp. momentom uzatvorenia zmluvného vzťahu.

10.7. Zákazník zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

V Banskej Bystrici, dňa 9.5.2023